NovasIr a esta sección

4 millóns de euros en facturas pendentes de pago
Data de publicación: 18 de xaneiro de 2021

DATO QUE RECOLLE A CONTA XERAL DE 2019 APROBADA POLA CORPORACIÓN MUNICIPAL O PASADO 29 DE DECEMBRO DE 2020

 

  • Este dato reflicte que a data 31 de decembro de 2019 o Concello debía esta cantidade.

 

  • Uns datos oficiais que avalan as informacións sobre a conta que a Alcaldía xa coñecía por mor dos traballos e auditorías internas e externas encargadas para coñecer con exactitude a situación económica do consistorio e que algúns cuestionaron.

 

  • A esta cifra de 4 millóns habería que sumar ademais 290.391,22€, correspondentes ás  anualidades de 2015, 2016 e 2017 que aparecen no  Concello pero que están sen reflectir en ningunha contabilidade. O Modus Operandi era levalas a contabilidade unha vez que se pagaban. O que na xerga coñécese como facturas no “caixón”.

 

  • Doutra banda o Concello conta cunha débeda estruturada é dicir,  préstamos bancarios, cuxa cantidade ascende a 480.384,60€. A isto sumámoslle 300.000€uros dunha póliza de crédito que eleva este tipo de débeda a 780.384,60€.

 

  • Se sumamos as facturas pendentes de pago (3.994.118,47€ ), a débeda estruturada  (780.384,60€) e as facturas dos anos 2015, 2016 e 2017 que existen pero non se reflicten na contabilidade (290.391,22€),  2019 finaliza con máis de 5 millóns de euros por pagar.

 

  • Por outra banda, no capítulo de ingresos figuran como dereitos pendentes de cobranza 1.594.682,28€ que non se ingresaron nas contas do  Concello e que con probabilidade non se poderán recuperar xa que atendendo ao noso histórico vimos ingresando só un 57,88% do total, o que supón uns dereitos de cobranza ao redor dos 923.000€uros.

 

  • O saldo das contas bancarias a data 31 de decembro de 2019, é dicir, de Tesourería é de 210.548,03€uros.

 

  • A todo isto, neste comunicado, non incorporamos outro dato que se refire aos dereitos pendentes de cobranza de operacións non orzadas que ascende a 249.206,04 nin o dato de obrigacións pendentes de pago non orzadas que ascende a 641.753,67 e que lanza un saldo negativo de -392.547,63

Segundo manifestacións do Alcalde “por desgraza, esta é a triste realidade que XA É INCUESTIONABLE e que así se reflicte no documento oficial da Conta Xeral de 2019.

A conta anual de 2019 aprobouse definitivamente no Pleno extraordinario celebrado o pasado 29 de decembro de 2020, cos votos en contra do PP.

A conta lanza uns datos moi preocupantes que coinciden plenamente co informado desde a Alcaldía durante este ano e que fai referencia ao malgasto e falta de rigor no manexo das contas de anos anteriores.

Todo o que se comunicou desde a Alcaldía ata o momento corrobórase coa Conta Xeral 2019, un documento conformado por un Funcionario Habilitado Nacional, o Interventor, que valida todo o devandito ata o de agora, sen que sexa cuestionable.

 

SOAMENTE NA PARTIDA 4130 APARECEN 2.639.502,11 €uros

A Partida 4130 é a partida á que van parar todas as facturas que non contan con retención de crédito e por tanto non están orzadas ou non teñen ningún tipo de expediente administrativo.

A Conta reflicte tamén unhas obrigacións pendentes de pago de 1.354.616,36 €uros (esta é a suma das facturas que si están correctamente tramitadas, pero seguen sen pagar).

Sumados estes dous conceptos lanzan a cifra demoledora de 3.994.118,47€ de débeda.

Ademais a Conta 2019 reflicte outra irregularidade:  Na partida 555 recóllense pagos feitos sen ningún tipo de tramitación: un total de 1.116.580,01 €.

 

A Alcaldía anterior herdou unha débeda da súa antecesora de menos de 400.000 €uros en facturas pendentes de pago. Unha cifra que contrasta fortemente cos máis de 4 millóns de €uros de débeda herdada por Luís Piña da anterior Alcaldía.

Segundo palabras do actual Alcalde “os 8 anos da anterior  Gobernanza deixaron o barco no fondo do mar”.

Todo iso lanza un exercicio contable que supera os 5 millóns de euros de débeda. Unha situación moi complicada que obriga ao actual goberno a asumir a  gobernanza con moitas dificultades para conseguir aforrar e á vez manter os servizos básicos municipais.

 “Segundo manifesta o Alcalde quédannos anos de sacrificio pero estou convencido de que imos saír adiante”.

 

 

 

 

compartir

axenda