Taboleiro de anunciosIr a esta sección

20 de abril de 2017

Acordo da Deputación de Pontevedra de concesión de subvención ao Concello de A Cañiza por importe de 6.437,67 euros para o financiamento da actuación "Substitución Portas-Ventás e restauración varandas no Edificio do Xulgado de Paz".

ANUNCIO

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na sesión de data 4 de agosto de 2016 acordou concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por importe de 6.437,67 euros, para “SUBSTITUCIÓN PORTAS – VENTÁS E RESTAURACIÓN VARANDAS EDIFICIO DO XULGADO DE PAZ” segundo o disposto nas bases reguladoras de subvencións para a rehabilitación do patrimonio histórico – cultural dos concellos, ano 2016 (Ref.: 2016022675)

E para que conste a efectos de dar cumprimento ao esixido nas citadas bases asino a presente.

Documento asinado electrónicamente  (art. 19 da Lei 11/2007) por MIGUEL A. DOMINGUEZ ALFONSO, Alcalde do Concello. A Cañiza, 20 de abril de 2017

compartir

axenda