Taboleiro de anunciosIr a esta sección

18 de maio de 2017

ANUNCIO. Acordo da Xunta de Goberno da Deputación de POntevedra de data 07 de abril de 2017 polo que se lle concede ao Concello de A Cañiza unha subvención de 79.636,19 €uros para "PAGAMENTO A ACREEDORES DE GASTO CORRENTE".

ANUNCIO

 

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, o 7 de abril de 2017 acordou concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por importe de 79.636,19 euros, para o financiamento da actuación de “PAGAMENTO A ACREEDORES DE GASTO CORRENTE” dentro do Plan de Obras e Servizos (Plan de Concellos) 2017 (Ref.: 2017007607)

E para que conste a efectos de dar cumprimento ao esixido na base décimo quinta das BASES REGULADORAS DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS 2017 (PLAN CONCELLOS) asino a presente.

 

Documento asinado electrónicamente  (art. 19 da Lei 11/2007) por MIGUEL A. DOMINGUEZ ALFONSO, Alcalde do Concello. A Cañiza, 18 de maio de 2017

compartir

axenda