Perfil do contratante

  ANUNCIO: Expediente C/902/2017. Contratación de subministro de tractor con desbrozadora (479 KB)
Data de publicación: 29/11/2017
  RESOLUCION DE ALCALDIA: expediente contratación C/817/2016. Segregación - modificacion puntural PXOM Antiguo Mercado de Ganado A Cañiza (1177 KB)
Data de publicación: 29/11/2017
  RESOLUCION DE ALCALDIA: Expediente C/719/2017. SAD (1538 KB)
Data de publicación: 21/11/2017
  ANUNCIO EXPEDIENTE C/902/2017. Subministro de tractor con desbrozadora (983 KB)
Data de publicación: 21/11/2017
  ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente C/790/2017. Obras de acondicionamento do antiguo matadoiro para secadoiro municipal de xamóns7 (354 KB)
Data de publicación: 17/11/2017
  ANUNCIO EXPEDIENTE C/902/2017: PPT. contratación por procedemento de negociado con publicidade do subministro dun tractor con desbrozadora (735 KB)
Data de publicación: 17/11/2017
  ANUNCIO EXPEDIENTE C/902/2017: PCAP. contratación por procedemento de negociado con publicidade do subministro dun tractor con desbrozador (1551 KB)
Data de publicación: 17/11/2017
  ANUNCIO EXPEDIENTE C/902/2017: contratación por procedemento de negociado con publicidade do subministro dun tractor con desbrozadora (606 KB)
Data de publicación: 15/11/2017
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN: Expediente de CONTRATACIÓN numero C/790/2017: Acondicionamento do antigo matadoiro para secadoiro municipal de xamóns (356 KB)
Data de publicación: 14/11/2017
  Expediente C/719/2017. ACLARACIÓNS EXPEDIENTE SAD (825 KB)
Data de publicación: 07/11/2017
  CONTRATACIÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR: PPT (3472 KB)
Data de publicación: 25/10/2017
  CONTRATACIÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR: PCAP (1485 KB)
Data de publicación: 25/10/2017
  ANUNCIO CONTRATACIÓN: expediente C/719/2017. Procedimiento abierto, tramitación ordinaria del SERVICIO DE AYUDA EN EL HOGAR DEL AYUNTAMIENTO DE A CAÑIZA (959 KB)
Data de publicación: 25/10/2017
  RESOLUCION DE ALCALDÍA: Expediente contratación C/817/2016. poxa parcelas a segregar da parcela matriz 2 da modificación puntual do PXOM no antigo Mercado de gandos (954 KB)
Data de publicación: 11/10/2017
  ANUNCIO FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente C/144/2017. Saneamiento en Bouzaboa (Valeixe) e Nogueiró (A Cañiza) (350 KB)
Data de publicación: 26/09/2017
  RESOLUCION DE ALCALDIA: convocatoria da Mesa de Contratación en sesión pública a celebrar o 06.09.2017. Contrato de servizo explotación cafetería casa de cultura de A Cañiza (771 KB)
Data de publicación: 31/08/2017
  ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN: Expediente de contratación número C/457/2017. Obxecto do contrato: ELABORACIÓN DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE A CAÑIZA (329 KB)
Data de publicación: 31/08/2017
  ANUNCIO de ADXUDICACIÓN: expediente de contratación número C/144/2017. Obxecto do contrato: SANEAMENTO EN BOUZABOA ( VALEIXE) E NOGUEIRÓ (A CAÑIZA) (327 KB)
Data de publicación: 31/08/2017
  ANUNCIO: expediente C/817/2016)licitación dunhas parcelas sitas no ámbito da modificación puntual do Plan Xeral de ordenación municipal de A Cañiza no antigo mercado do gando (883 KB)
Data de publicación: 25/08/2017
  ANUNCIO: EXPEDIENTE C/568/2017. Contratación por o procedemento aberto, tramitación ordinaria do servizo de axuda no fogar do Concello de A Cañiza (235 KB)
Data de publicación: 11/08/2017
  ANUNCIO: Prego de prescripcións técnicas particulares que rexerá o procedemento para adxudicar o contrato do servizo de "AXUDA NO FOGAR" do Concello de A Cañiza (3403 KB)
Data de publicación: 11/08/2017
  ANUNCIO FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente C/454/2017. Mellora da sinalización vertical do Concello de A Cañiza (347 KB)
Data de publicación: 08/08/2017
  ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente C/456/2017. Aumento da capacidade do Cemiterio Municipal do Concello de A Cañiza (345 KB)
Data de publicación: 07/08/2017
  ANUNCIO FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente C/455/2017. Ampliación de cuberta do parque móvil e taller do Concello de A Cañiza (343 KB)
Data de publicación: 07/08/2017
  ANUNCIO: Expediente C/493/2017: Licitación do contrato de servizo de explotación da cafetería da Casa de Cultura. (874 KB)
Data de publicación: 02/08/2017
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN: Expediente C/454/2017. Mellora da sinalización vertical do Concello de A Cañiza (326 KB)
Data de publicación: 28/07/2017
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN: Expediente C/455/2017. Reforma e ampliación da cuberta do parque móbil e taller do Concello de A Cañiza (340 KB)
Data de publicación: 27/07/2017
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN: Expediente C/456/2017 Aumento da Capacidade do cemiterio Municipal do Concello de A Cañiza. (335 KB)
Data de publicación: 27/07/2017
  ANUNCIO: Prego de prescripcións técnicas particulares que rexerán adxudicación servizo explotación centro Cultural O Cebreiro (746 KB)
Data de publicación: 16/03/2017
  ANUNCIO Prego Clausulas Económico Administrativas particulares para adxudicación explotación servizo cafetería centro Social O Cebreiro - A Franqueira (878 KB)
Data de publicación: 16/03/2017
  ANUNCIO: para licitación do contrato de servizo - consistente na explotación do bar e xestión do Centro Socio cultural de O Cebreiro (A Franqueira) (697 KB)
Data de publicación: 10/03/2017
  RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA: Convocatoria de Mesa de Contratación para licitación XESTIÓN E MANTEMENTO PISCINAS CUBERTA E AIRE LIBRE DE A CAÑIZA (79 KB)
Data de publicación: 02/02/2017
  ANUNCIO EXPEDIENTE C/967/2016 EXPLOTACIÓN BAR Y GESTIÓN DEL CENTRO SOCIO CULTURAL TELECLUB DE LUNEDA (95 KB)
Data de publicación: 23/12/2016
  ANUNCIO: Expediente C/878/2016. Licitación contrato do servizo de mantemento e realización de controis sanitarios da piscina climatizada e ao aire libre de As Grades (82 KB)
Data de publicación: 23/12/2016
  RESOLUCION DE ALCALDÍA: convocatoria de Mesa de Contratación para licitación explotación cafetería y gestión CENTRO SOCIO CULTURAL de CEBREIRO (117 KB)
Data de publicación: 09/12/2016
  ANUNCIO: Expediente C/762/2016. Licitación do contrato de servizo de explotación do Bar e xestión do Centro Socio-Cultural de Cebreiro-A Franqueira (97 KB)
Data de publicación: 17/11/2016
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN: Expediente de contratación de execución de obras C/638/2016. Denominación:\" EXECUCIÓN DE BEIRARRÚAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE RIBADIL E UCEIRA. A CAÑIZA\". (48 KB)
Data de publicación: 10/10/2016
  ANUNCIO: Expediente de contratación número C/638/2016. Adjudicación obra: EJECUCIÓN DE ACERAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE RIBADIL Y UCEIRA (48 KB)
Data de publicación: 13/09/2016
  ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Obra Ampliación e pavimentación da Rúa Calzada. A Cañiza (60 KB)
Data de publicación: 25/08/2016
  ANUNCIO FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente C/479/2016 Adecuación de camiños no Concello de A Cañiza (65 KB)
Data de publicación: 18/08/2016
  ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente C/396/2016. ADECUACIÓN DE LOCAL PARA SERVIZOS SOCIAIS E MELLORA DE PARQUES E XARDINS (60 KB)
Data de publicación: 12/08/2016
  ANUNCIO ADXUDICACION. Expediente de contratación núm. C/396/2016. OBRA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA SERVIZOS SOCIAIS E MELLORAS DE PARQUES INFANTÍS (53 KB)
Data de publicación: 09/08/2016
  ANUNCIO ADJUDICACIÓN: expediente de contratación núm. C/512/2016 (55 KB)
Data de publicación: 01/08/2016
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN: expediente de contratación núm. C/479/2016 (57 KB)
Data de publicación: 01/08/2016
  ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente C/380/2016 de AMPLIACIÓN E MELLORA DA INSTALACIÓN TÉRMICA DA PISCINA CLIMATIZADA (51 KB)
Data de publicación: 29/07/2016
  ANUNCIO: ADXUDICACIÓN expediente de contratación núm. C/380/2016. Ampliación e mellora da instalación térmica da piscina climatizada de A Cañiza (48 KB)
Data de publicación: 21/07/2016
  Bases para la formación del Bolsa de Empleo de Servicio de Ayuda en el hogar (695 KB)
Data de publicación: 04/07/2016
  ANUNCIO: expediente de explotación TASCA DE A CARBALLEIRA (51 KB)
Data de publicación: 04/07/2016
  Anuncio adxudicación definitiva: Alleamento da Parcela núm 10 do Polígono Industrial, zona Sur. (605 KB)
Data de publicación: 18/11/2015
  Anuncio de licitación: Alleamento da parcela Nº 10 do Polígono Industrial de A Cañiza. Zona Sur (4031 m2) (410 KB)
Data de publicación: 19/10/2015
  Expediente C/331/2015: VISITA INSTALACIÓNS EDAR URBANA e INDUSTRIAL (38 KB)
Data de publicación: 29/06/2015
  NOTA ACLARATORIA expediente C/331/2015. Licitación Contrato de servizo explotación e mantemento EDAR urbana e EDAR industrial de A Cañiza (38 KB)
Data de publicación: 29/06/2015
  ANUNCIO: expediente de contratación C/428/2015 de contrato administrativo especial para a xestión da cafetería da Tasca da Carballeira (A Cañiza) (59 KB)
Data de publicación: 17/06/2015
  ANUNCIO: licitación do contrato do servizo de explotación, mantemento e conservación da EDAR URBANA e da EDAR INDUSTRIAL de A Cañiza (98 KB)
Data de publicación: 16/06/2015
  Anuncio de formalización de contrato: Expediente C/341/2015 (61 KB)
Data de publicación: 15/06/2015
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN: Expediente de contratación número C/341/2015 (51 KB)
Data de publicación: 05/06/2015
  ANUNCIO de formalización de contrato: expediente C/224/2015: Saneamento parque da Uceira -As Carballeiras, Cota e Nogueiró (55 KB)
Data de publicación: 19/05/2015
  ANUNCIO ADJUDICACION expediente de contratación número C/224/2015 (49 KB)
Data de publicación: 14/05/2015
  ANUNCIO de formalización de contrato Expediente C/284/2015 (52 KB)
Data de publicación: 11/05/2015
  ANUNCIO de formalización de contrato Expediente C/220/2015 (55 KB)
Data de publicación: 11/05/2015
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN: Expediente de contratación número C/220/2015 (50 KB)
Data de publicación: 05/05/2015
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN: Expediente de contratación número C/284/2015 (48 KB)
Data de publicación: 05/05/2015
  ANUNCIO: FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Expediente C/199/2015 (57 KB)
Data de publicación: 22/04/2015
  ANUNCIO Adxudicación expediente de contratación: C/199/2015 (51 KB)
Data de publicación: 16/04/2015
  ANUNCIO de formalización de contrato: Expediente C/01/2015 (53 KB)
Data de publicación: 16/04/2015
  ANUNCIO: ADXUDICACIÓN expediente de contratación C/01/2015 (49 KB)
Data de publicación: 08/04/2015
  Anuncio de formalización de contrato: Expediente C/02/2015 (57 KB)
Data de publicación: 24/02/2015
  Anuncio: Adxudicación expediente de contratación 02/2015 (50 KB)
Data de publicación: 13/02/2015
  Anuncio de formalización de contrato expediente 98/2014 obra \"Ampliación de beirarrúas en rúa Progreso\" (45 KB)
Data de publicación: 02/10/2014
  Adxudicación expediente de contratación 76/2014: Mellora do entorno da Praza de Abastos (416 KB)
Data de publicación: 01/10/2014
  Adxudicación Expediente de contratación 98/2014. Ampliación beirarrúas en rúa Progreso (417 KB)
Data de publicación: 24/09/2014
  Anuncio de adxudicación expediente 39/2014 (416 KB)
Data de publicación: 08/09/2014
En relación co expediente de contratación núm. 39/2014 do Concello de A Cañiza (Pontevedra) e, en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público faise pública a seguinte ADXUDICACIÓN
  Anuncio de formalización de contrato. Expediente C/04/2014 (63 KB)
Data de publicación: 24/07/2014
  Anuncio de adxudicación expediente C/04/014 (62 KB)
Data de publicación: 24/07/2014
  Anuncio de alleamento de nave no Campo da Feira do Antigo Mercado da Cañiza (761 KB)
Data de publicación: 27/06/2014
  Anuncio de formalización de contrato Expediente C/02/2014 (58 KB)
Data de publicación: 27/05/2014
  Anuncio de adxudicación de contrato patrimonial de alleamento de parcela no Polígono Industrial (54 KB)
Data de publicación: 19/05/2014
  Anuncio de formalización de contrato: c/01/2014 (64 KB)
Data de publicación: 16/05/2014
  Anuncio de licitación C/03/2014 (818 KB)
Data de publicación: 16/05/2014
  Anuncio: Expediente de adxudicación C/01/2014 (73 KB)
Data de publicación: 09/05/2014
  Alleamento de parcela 11-2 no Polígono Industrial (1722 KB)
Data de publicación: 29/04/2014
  Anuncio de formalización de contrato expediente C/08/2013 (65 KB)
Data de publicación: 05/02/2014
  Anuncio: Adxudicación expediente C/08/2013 (60 KB)
Data de publicación: 31/01/2014
  Anuncio de formalización de contrato: expediente C/09/2013 (67 KB)
Data de publicación: 05/12/2013
  Anuncio de adxudicación de contrato C/09/2013 (67 KB)
Data de publicación: 25/11/2013
  Anuncio de formalización de contrato expediente: C/05/2013 (66 KB)
Data de publicación: 25/10/2013
  Anuncio: expediente de adxudicación número C/05/2013 (58 KB)
Data de publicación: 23/10/2013
Expediente de contratación C/08/2013 xestión do servizo público do centro de día
Data de publicación: 21/10/2013
  Anuncio de licitación expediente C/09/2013. Cafetería Casa de Cultura de A Cañiza (65 KB)
Data de publicación: 21/10/2013
  Anuncio Adxudicación Expediente C/07/2013 (55 KB)
Data de publicación: 03/10/2013
  Anuncio adxudicación expediente C/06/2013 (53 KB)
Data de publicación: 11/09/2013
  Anuncio de formalización de contrato. Expediente C/02/2013 (67 KB)
Data de publicación: 06/08/2013
  Anuncio de formalización de contrato. Expediente C/03/2013 (63 KB)
Data de publicación: 06/08/2013
  Anuncio de Adxudicación expediente C/02/2013 (60 KB)
Data de publicación: 17/07/2013
  Anuncio de adxudicación Expediente C/03/2013 (60 KB)
Data de publicación: 12/07/2013
  Anuncio de formalización de contrato expediente C/01/2013 (65 KB)
Data de publicación: 04/07/2013
  Anuncio de adxudicación de contrato C/04/2013 (39 KB)
Data de publicación: 26/06/2013
  Anuncio de adxudicación expediente C/01/2013 (59 KB)
Data de publicación: 19/06/2013
  Anuncio de licitación e PCAP - EXPEDIENTE C/04/2013. Tasca de A Carballeira do Cacharado (767 KB)
Data de publicación: 07/06/2013
Anuncio de licitación e PCAP - EXPEDIENTE C/04/2013. Tasca de A Carballeira do Cacharado
  Anuncio de licitación e PCAP- EXPEDIENTE C/03/2013. Servizo cafetería Camping Municipal Carballo do Marco (878 KB)
Data de publicación: 07/06/2013
Anuncio de licitación e PCAP- EXPEDIENTE C/03/2013
  Anuncio de licitación e corrección de erros no PCAP- EXPEDIENTE C/02/2013 (139 KB)
Data de publicación: 07/06/2013
Anuncio de licitación e corrección de erros no PCAP- EXPEDIENTE C/02/2013
  PCAP- EXPEDIENTE C/02/2013 (1207 KB)
Data de publicación: 05/06/2013
PCAP- EXPEDIENTE C/02/2013
  Documentación técnica e autorizacións de vertido EDARU e EDARI A Cañiza - Expediente C/02/2013 (5894 KB)
Data de publicación: 04/06/2013
O arquivo contén 3 documentos PDF:
- 1) Documentación EDARU
- 2) Documentación EDARI
- 3) Autorizaciónes de vertido
  PCAP expediente C01/2013 (1350 KB)
Data de publicación: 14/05/2013
  Anuncio de licitación expediente C 01 /2013 (99 KB)
Data de publicación: 14/05/2013
  ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente C/07/2012 (61 KB)
Data de publicación: 12/11/2012
Data de publicación: 12/11/2012
  Anuncio de adxudicación de contrato expediente: C/07/2012 (69 KB)
Data de publicación: 06/11/2012
Data de publicación: 06/11/2012
  Anuncio de adxudicación de contrato: expediente C/04/2012 (51 KB)
Data de publicación: 22/10/2012
Data de publicación: 22/10/2012
  Anuncio de licitación expediente: C/07/2012 (65 KB)
Data de publicación: 17/10/2012
Data de publicación: 17/10/2012
  Anuncio de formalización de modificación de contrato. Expediente C/05/2012 (63 KB)
Data de publicación: 27/09/2012
Data de Publicación: 27/09/2012
  Anuncio de formalización de contrato expediente C/05/2012 (70 KB)
Data de publicación: 13/09/2012
Data de publicación: 13/09/2012
  Anuncio de formalización de contrato Expediente: C/03/2012 (75 KB)
Data de publicación: 12/09/2012
Data de publicación: 12/09/2012
  Anuncio de adxudicación: expediente C/05/2012 (57 KB)
Data de publicación: 06/09/2012
Data de publicación: 06/09/2012
  Anuncio de Adxudicación: expediente C/03/2012 (73 KB)
Data de publicación: 06/09/2012
Data de publicación: 06/09/2012
  Anuncio de licitación expediente C/04/2012. Arrendamento de bungalow de titularidade municipal emprazado na rúa Carballo do Marco (65 KB)
Data de publicación: 17/08/2012
Data de publicación: 17/08/2012
  ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: Expediente explotación servizo de cafetería Camping Municipal "Carballo do Marco" (64 KB)
Data de publicación: 09/07/2012
  Anuncio adxudicación do servizo de cafetería Camping Municipal "Carballo do Marco. Expediente C-01/2012 (57 KB)
Data de publicación: 06/07/2012
  Expediente C-02/2012. Tasca da Carballeira. Prego de cláusulas administrativas particulares (748 KB)
Data de publicación: 29/06/2012
  Anuncio de licitación do servizo de cafetería na Tasca da Carballeira. Expediente C-02/2012 (403 KB)
Data de publicación: 29/06/2012
  Expediente C-01/2012 Cafetería Camping. Prego de cláusulas administrativas particulares (859 KB)
Data de publicación: 07/06/2012
  Anuncio de licitación de servicio de cafetería Camping Municipal "Carballo do Marco. Expediente C-01/2012 (62 KB)
Data de publicación: 07/06/2012
  ANUNCIO DE FORMALIZACION DE CONTRATO. EXPTE. C/09/2011 (530 KB)
Data de publicación: 16/12/2011
  ANUNCIO DE ADXUDICACION EXPEDIENTE C/09/2011 (487 KB)
Data de publicación: 01/12/2011
  ANUNCIO DE FORMALIZACION DE CONTRATO (EXPEDIENTE C/08/2011) (507 KB)
Data de publicación: 10/11/2011
  Adxudicación definitiva: expediente C/08/2011 (416 KB)
Data de publicación: 27/10/2011
  Anuncio de licitación e prego de clausulas económico-administrativas particulares que rexerán na adxudicación do contrato administrativo de servizo consistente na explotación da cafetería do Centro Social de A Cañiza (5337 KB)
Data de publicación: 13/10/2011
  ANUNCIO ADXUDICACIÓN EXPEDIENTE C/04/2011 (418 KB)
Data de publicación: 06/07/2011
  ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN. Expediente: C/06/2011 (415 KB)
Data de publicación: 06/07/2011
  Anuncio de Licitación expediente C/06/2011 contratación servizo cafeteria Camping veran 2011 (479 KB)
Data de publicación: 08/06/2011
  Anuncio de formalización de contrato expediente: C/05/2011 (532 KB)
Data de publicación: 25/05/2011
  Anuncio de adxudicación expediente C/05/2011 (437 KB)
Data de publicación: 20/05/2011
  ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Expediente C/03/2011 (528 KB)
Data de publicación: 18/05/2011
  Anuncio de adxudicación expediente C/03/2011 (460 KB)
Data de publicación: 12/05/2011
  Anuncio de formalización de contrato. Expediente: C/02/2011 (498 KB)
Data de publicación: 26/04/2011
  ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN (Expediente C/02/2011) (446 KB)
Data de publicación: 19/04/2011
  PREGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁ NA LICITACIÓN DA PARCELA Nº 6 DO POLÍGONO INDUSTRIAL DA CAÑIZA - ZONA SUR (5513 KB)
Data de publicación: 15/04/2011
  ANUNCIO DE LICITACION EXPEDIENTE C/04/2011 (476 KB)
Data de publicación: 15/04/2011
  Anuncio de adxudicación Expediente C.01.11 (409 KB)
Data de publicación: 31/03/2011
  ANUNCIO DE LICITACION EXPTE. C 01 11 (41 KB)
Data de publicación: 14/03/2011
  PCAP- EXPEDIENTE C 01 11 (521 KB)
Data de publicación: 14/03/2011
  Expediente: C/ 03/2010 Anuncio de formalización de contrato (549 KB)
Data de publicación: 22/11/2010
  Anuncio Adxudicación: expediente de contratación núm. C/03/2010 (946 KB)
Data de publicación: 08/11/2010
  Expediente: C-04/2010. Anuncio de formalización de contrato (1050 KB)
Data de publicación: 05/11/2010
  Expediente C-04/2010. Adxudicación obra adecuación de áreas recreativas e saneamento en Xunqueiras e Cima de Vila (793 KB)
Data de publicación: 28/10/2010
  Expediente C/02/2010: Anuncio de adxudicación definitiva (293 KB)
Data de publicación: 05/10/2010
  Expediente C/02/2010: Anuncio de adxudicación provisional (2112 KB)
Data de publicación: 24/09/2010
  Aclaración P.C.A.P. Expediente C/02/2010 (20 KB)
Data de publicación: 10/09/2010
  P.C.A.P. Expediente C/02/2010 (1140 KB)
Data de publicación: 06/09/2010
  Corrección de erros no PCAP e no anuncio de licitación: expediente C/02/2010 (1119 KB)
Data de publicación: 13/08/2010
  Anuncio de procedemento negociado con publicidade: expediente C/02/2010 (831 KB)
Data de publicación: 10/08/2010
  Anuncio de adxudicación definitiva expediente: C/01/2010 (911 KB)
Data de publicación: 10/08/2010
  Adxudicación provisional obra: adecuación e mellora de servizos urbanísticos en varios espazos do núcleo urbano (394 KB)
Data de publicación: 23/07/2010
  Anuncio: adxudicación definitiva expediente FEESL/01 (768 KB)
Data de publicación: 14/07/2010
  Anuncio: Adxudicación definitiva expediente FEESL/03 (796 KB)
Data de publicación: 06/07/2010
  Anuncio: Adxudicacion definitiva expediente FEESL/02 (864 KB)
Data de publicación: 06/07/2010
  Anuncio adxudicación provisional Expediente FEESL/01 (761 KB)
Data de publicación: 30/06/2010
  Adxudicación definitiva servizo de cafetería Camping Municipal "Carballo do Marco" de A Cañiza para a tempada de verán 2010 (1737 KB)
Data de publicación: 29/06/2010
  EXPEDIENTE FEESL/03: ANUNCIO DE ADXUDICACION PROVISIONAL (30 KB)
Data de publicación: 22/06/2010
  EXPEDIENTE FEESL/02: ANUNCIO DE ADXUDICACION PROVISIONAL (29 KB)
Data de publicación: 22/06/2010
  ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DE XESTIÓN DA CAFETERIA DO CAMPING MUNICIPAL (29 KB)
Data de publicación: 16/06/2010
  Anuncio: composición mesa de contratación acondicionamento de planta baixa en Edificio Multiusos (748 KB)
Data de publicación: 10/06/2010
  Anuncio: Composición da mesa de contratación do servizo de cafetería do camping municipal "Carballo do Marco" (828 KB)
Data de publicación: 04/06/2010
  Expediente FEESL/03: Anuncio composición mesa de contratación (448 KB)
Data de publicación: 02/06/2010
  Expediente FEESL/02: Anuncio composición mesa de contratación (421 KB)
Data de publicación: 02/06/2010
  Anuncio de licitación do servizo de cafetería do Caming Municipal "Carballo do Marco" para o verán de 2010 (495 KB)
Data de publicación: 31/05/2010
  Adxudicación definitiva obra: LMT soterrada Polígono Industrial Municipal da Cañiza (390 KB)
Data de publicación: 09/12/2009
  Adxudicación definitiva obra: Pavimentación Vial 2ª Fase Polígono Industrial Municipal da Cañiza (434 KB)
Data de publicación: 09/12/2009
  Adxudicacion provisional Pavimentacion vial 2ª Fase Polígono Industrial Municipal da Cañiza (376 KB)
Data de publicación: 18/11/2009
  Adxudicación Provisional LMT soterrada Polígono Industrial de A Cañiza (511 KB)
Data de publicación: 18/11/2009
  Adxudicación Parcela nº 10 do Polígono Industrial de A Cañiza (440 KB)
Data de publicación: 09/09/2009
  Anuncio da composicion da mesa de contratacion no expediente de alleamento da parcela 10 do poligono industrial (487 KB)
Data de publicación: 06/08/2009
  Adxudicación definitiva servizo de cafeteria camping municipal 2009 (397 KB)
Data de publicación: 03/08/2009
  Anuncio de licitación do alleamento da parcela nº 10 do polígono industrial zona sur (556 KB)
Data de publicación: 17/07/2009
  Adxudicación provisional servizo de cafetería do camping municipal para a tempada de verán 2009 (467 KB)
Data de publicación: 11/06/2009
  Anuncio licitación xestión cafetería do cámping municipal "Carballo do Marco de A Cañiza" (403 KB)
Data de publicación: 28/05/2009
  Adxudicación definitiva servizo de cafeteria casa de cultura da Caniza (318 KB)
Data de publicación: 13/05/2009
  Anuncio adxudicacion definitiva obra: pavimentación pavillón polideportivo municipal da Cañiza (403 KB)
Data de publicación: 05/05/2009
  Anuncio adxudicación provisional pavimentación pavillón municipal da Cañiza (Expediente FEIL/02) (333 KB)
Data de publicación: 27/04/2009
  Anuncio: Adxudicación definitiva obra: construción Edificio Multiusos na Cañiza (337 KB)
Data de publicación: 21/04/2009
  Anuncio adxudicación provisional do Servizo de cafetería na Casa de Cultura da Cañiza (320 KB)
Data de publicación: 03/04/2009
  Anuncio da adxudicación provisional obra: CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIUSOS NA CAÑIZA. Nº FEIL 01 (116 KB)
Data de publicación: 31/03/2009
  Anuncio licitación servizo de cafetería na Casa da Cultura da Cañiza (400 KB)
Data de publicación: 17/03/2009
  Correción de erros no anuncio de licitación obra: Construción Edificio Multiusos na Cañiza (94 KB)
Data de publicación: 25/02/2009
  Prego de clausulas administrativas - Obra: Construcción de Edificio Multiusos na Caniza (310 KB)
Data de publicación: 25/02/2009
  Adxudicación definitiva subministro dun vehículo para o transporte de persoas con mobilidade reducida (376 KB)
Data de publicación: 29/01/2009
  Anuncio adxudicación provisional do contrato de subministro dun vehículo adaptado para o transporte de persoas con mobilidade reducido. (140 KB)
Data de publicación: 09/01/2009
  Adxudicación definitivo Obra Pavimentación camiños Cañiza - Valeixe - Parada. Data de publicación 09 / 10 /2008 (377 KB)
Data de publicación: 09/10/2008
  Adxudicación provisional Obra Pavimentación camiños Cañiza - Valeixe - Parada (369 KB)
Data de publicación: 12/09/2008
axenda