ANUNCIO: Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra de concesión ao Concello da Cañiza dunha subvención por importe de 18.145,16 €, para “HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROXECTOS MUNICIPAIS"

Alcaldía

ANUNCIO

Por Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, acordouse concederlle ao Concello da Cañiza, unha subvención por importe de 18.145,16 euros, para a realización da actuación denominada“HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROXECTOS MUNICIPAIS”, segundo o disposto nas bases reguladoras do PLAN CONCELLOS 2023 - PROGRAMA DESTINADO Á AMORTIZACIÓN DE DÉBEDAS CON ENTIDADES FINANCEIRAS, ACREDORES DE GASTO CORRENTE E INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO DE GASTO CORRENTE DERIVADO DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS E/OU DERIVADO DA REALIZACIÓN DE ACTOS CULTURAIS, DEPORTIVOS, SOCIAIS, ETC

NÚMERO DE EXPEDIENTE : 2023065733

E para que conste a efectos de dar cumprimento ao esixido nas citadas bases asino a presente.

Documento asinado electrónicamente por LUIS ANTONIO GOMEZ PIÑA, Alcalde do Concello.

 

Plan Concellos Deputación Provincial de Pontevedra