ANUNCIO. Resolución de concesión dunha subvención de 10.466,11€ para "adquisición de maquinaria para obras e servizos municipais" a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.

Servizos básicos, obras, parques e xardíns

ANUNCIO

Por Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, ACORDOUSE concederlle ao Concello da Cañiza, unha subvención por reinvestimento de baixa; que importa 10.466,11 euros, para a realización do investimento denominado “adquisicion de maquinaria para obras e servizos municipais”, segundo o disposto nas bases reguladoras do PLAN CONCELLOS 2022-2023 Liña 1 (anualidade 2022) número de expediente : 2023065209.

E para que conste, a efectos de dar cumprimento ao esixido nas citadas bases asino a presente.

Documento asinado electrónicamente por Luis Antonio Gómez Piña, Alcalde do Concello da Cañiza.

 

Plan Concellos Deputación Provincial de Pontevedra