Servicios económicos

As funcións da Intervención municipal son: O control e fiscalización interna da xestión económica – financeira e orzamentaria. A contabilidade.
A función da Tesouraría comprende o manexo e custodia de fondos, valores e efectos da Entidade Local, de conformidade co establecido polas disposicións legais vixentes.